Algemene voorwaarden


15 januari 2022, Algemene voorwaarden Bedrijfsvoering Experts B.V.


Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Bedrijfsvoering Experts B.V..
  3. Bedrijfsvoering Experts B.V.: de dienstverlener Bedrijfsvoering Experts B.V. die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
  4. Derden: personen of bedrijven handelend in beroep of bedrijf die door Bedrijfsvoering Experts B.V. worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  5. Diensten: de Dienst/Prestatie/Werkzaamheden die Bedrijfsvoering Experts B.V. aanbiedt of verricht, zijn advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering en optreden als interim medewerker in het bedrijf van Opdrachtgever in brede zin alsmede het inzetten van Derden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
  6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Bedrijfsvoering Experts B.V. opdracht(en) heeft verleend voor Diensten die door Bedrijfsvoering Experts B.V. worden uitgevoerd, of waaraan Bedrijfsvoering Experts B.V. een Aanbod op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
  7. Opdrachtnemer: Bedrijfsvoering Experts B.V.
  8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en/of andere verplichting tussen Opdrachtgever en Bedrijfsvoering Experts B.V., alsmede voorstellen van Bedrijfsvoering Experts B.V. voor Diensten die door Bedrijfsvoering Experts B.V. aan Opdrachtgever worden verstrekt en/of die door Opdrachtgever worden aanvaard en/of zijn geaccepteerd en/of uitgevoerd door Bedrijfsvoering Experts B.V. waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
  9. Partijen: de Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
  10. Prestatie/Werkzaamheden/Dienst:
  Het leveren van diensten (en/of producten) waartoe door de Opdrachtgever (al dan niet indirect) opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct of indirect verband houden met de Overeenkomst.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Bedrijfsvoering Experts B.V., elke Overeenkomst tussen Bedrijfsvoering Experts B.V. en Opdrachtgever en op elke Dienst/Prestatie en/of Werkzaamheden die door Bedrijfsvoering Experts B.V. worden aangeboden en/of verricht in ruimste zin des woords alsmede op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst en/of Opdracht door Opdrachtnemer derden worden ingeschakeld.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden en/of zal de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden inzien. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bedrijfsvoering Experts B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze en/of op welke vindplaats Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De algemene voorwaarden worden daarnaast op verzoek van de Opdrachtgever op papier toegezonden.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij er sprake is van uitzonderlijke situaties en voor zover dit expliciet en schriftelijk met Bedrijfsvoering Experts B.V. is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij Bedrijfsvoering Experts B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Deze algemene voorwaarden van Bedrijfsvoering Experts B.V. zijn doorslaggevend.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling en zullen Partijen zich inspannen om deze ontstane leemte op te vullen in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud en/of uitleg van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden en/of situaties/vraagstukken die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen uitsluitend beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.


Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Bedrijfsvoering Experts B.V. gedane aanbiedingen (‘’Aanbod’’) zijn (is) vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Bedrijfsvoering Experts B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd. Niettemin heeft Bedrijfsvoering Experts B.V. het recht, ook na bevestiging van de Opdrachtgever, een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Bedrijfsvoering Experts B.V. gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. De Opdrachtgever kan na bevestiging/aanvaarding dus niet terugkomen op haar beslissing. Eventuele vermelde gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie (onder normale omstandigheden en gebruikelijke werktijden) en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Bedrijfsvoering Experts B.V. zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Bedrijfsvoering Experts B.V. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (gescand of origineel) aan Bedrijfsvoering Experts B.V. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Bedrijfsvoering Experts B.V. heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Bedrijfsvoering Experts B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Bedrijfsvoering Experts B.V. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Bedrijfsvoering Experts B.V. wordt toegekend, wordt overeengekomen met Bedrijfsvoering Experts B.V. en komt niet tot stand met een of enkele individuele personen die verbonden is met of aan Bedrijfsvoering Experts B.V.
 6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.


Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Bedrijfsvoering Experts B.V. van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Bedrijfsvoering Experts B.V. kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Bedrijfsvoering Experts B.V. ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding (volledig) te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst tussentijds met een aangetekend schrijven beëindigen (opzeggen) met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Indien de Overeenkomst nog geen kalendermaand heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één week.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging (opzegging) van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Bedrijfsvoering Experts B.V. tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Bedrijfsvoering Experts B.V. is hierbij leidend.
 6. Zowel Opdrachtgever als Bedrijfsvoering Experts B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.
 7. Indien een situatie zoals in dit artikel vermeld zich voordoet, is Bedrijfsvoering Experts B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.


Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Bedrijfsvoering Experts B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Bedrijfsvoering Experts B.V. staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een objectief meetbaar resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Bedrijfsvoering Experts B.V. de Diensten uitvoert (of laat uitvoeren), is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Bedrijfsvoering Experts B.V. aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Bedrijfsvoering Experts B.V. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Bedrijfsvoering Experts B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere (bijkomende) werkzaamheden opleveren voor Bedrijfsvoering Experts B.V., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Bedrijfsvoering Experts B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht Derden in te schakelen en/of de werkzaamheden door Derden te laten uitvoeren.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Bedrijfsvoering Experts B.V. Opdrachtgever tussentijds voor zover mogelijk via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Bedrijfsvoering Experts B.V. aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet, niet volledig, niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Bedrijfsvoering Experts B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Bedrijfsvoering Experts B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle (indirecte of directe) schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Bedrijfsvoering Experts B.V. verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens volledig, tijdig, voor aanvang van en/of gedurende de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Bedrijfsvoering Experts B.V. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Bedrijfsvoering Experts B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Bedrijfsvoering Experts B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Bedrijfsvoering Experts B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Bedrijfsvoering Experts B.V. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Bedrijfsvoering Experts B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk drie werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Bedrijfsvoering Experts B.V.
 4. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat, indien overeengekomen, Bedrijfsvoering Experts B.V. (en/of de door haar ingeschakelde Derden) toegang heeft (of hebben) tot de werklocatie gedurende de Overeenkomst, alsmede dat de werklocatie beschikt over de voorzieningen die Bedrijfsvoering Experts B.V. redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van haar Diensten.
 5. Opdrachtgever is verplicht Bedrijfsvoering Experts B.V. de bevoegdheden te verlenen die benodigd zijn voor een behoorlijke taakvervulling bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het eventueel sluiten van overeenkomsten, het aannemen van personeel en het opstellen van beleid.

 

Artikel 8 Adviezen

 1. Bedrijfsvoering Experts B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Bedrijfsvoering Experts B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Bedrijfsvoering Experts B.V.. Bedrijfsvoering Experts B.V. is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 2. De door Bedrijfsvoering Experts B.V. verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als juridisch, fiscaal en/of accounting-technisch advies. Ook indien Bedrijfsvoering Experts B.V. Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch en/of fiscaal advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Bedrijfsvoering Experts B.V. verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Bedrijfsvoering Experts B.V. wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Bedrijfsvoering Experts B.V. gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging en/of schade.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Bedrijfsvoering Experts B.V. kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Opdrachtgever zal Bedrijfsvoering Experts B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 6. Indien tussen Partijen voor de voltooiing van de Overeenkomst een termijn is benoemd en/of overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van deze termijn door Bedrijfsvoering Experts B.V. levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming en verzuim op. De Opdrachtgever kan door het verstrijken van deze termijn niet de overeenkomst ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Partijen zullen zich na het verstrijken van deze termijn inspannen om de Overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren.
 7. Als naast Bedrijfsvoering Experts B.V. door de Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld om een gedeelte van of in samenwerking met Bedrijfsvoering Experts B.V. de Overeenkomst te vervullen, dan zal door de Opdrachtgever aangegeven worden wat de taakverdeling is. Bedrijfsvoering Experts B.V. kan niet gehouden worden tot hoofdelijke aansprakelijkheid en zal nimmer (al dan niet gedeeltelijk) aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van deze derde alsmede voor schade die aan het handelen of nalaten van deze derde (en/of de Opdrachtgever) toe te rekenen is.

 

Artikel 9 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Bedrijfsvoering Experts B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Bedrijfsvoering Experts B.V., Bedrijfsvoering Experts B.V. een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 10 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders overeengekomen.
 2. Bedrijfsvoering Experts B.V. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Bedrijfsvoering Experts B.V. opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van Derden, die naar goeddunken van Bedrijfsvoering Experts B.V. worden ingezet, volledig te vergoeden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Bedrijfsvoering Experts B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient de gemaakte kosten ineens, zonder recht op verrekening of opschorting, op welke grond dan ook, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Bedrijfsvoering Experts B.V..
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie, staking van bedrijfsvoering of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever worden de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving opeisbaar.

 

Artikel 11 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en/of niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Opdrachtgever eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 7 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Bedrijfsvoering Experts B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK).
 3. Indien Bedrijfsvoering Experts B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte juridische, gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Bedrijfsvoering Experts B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen (laten) gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Bedrijfsvoering Experts B.V. de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Bedrijfsvoering Experts B.V. worden verwerkt. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Bedrijfsvoering Experts B.V. tegen elke (rechts)vordering en/of schade welke verband houdt met deze gegevens, rechten of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Bedrijfsvoering Experts B.V. treedt (en de door haar ingeschakelde Derden treden) bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts op als verwerker in de zin van art. 4 van de AVG ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever is hierbij de verwerkingsverantwoordelijke.
 4. Indien Bedrijfsvoering Experts B.V. op grond van de overeenkomst als bedoeld in lid 3 van dit artikel dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. Behoudens de situatie met opzet of grove nalatigheid zijn Bedrijfsvoering Experts B.V. en eventueel door haar ingeschakelde Derden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van inzage in en/of gebruik door onbevoegden van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Bedrijfsvoering Experts B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Bedrijfsvoering Experts B.V. gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Bedrijfsvoering Experts B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Bedrijfsvoering Experts B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Bedrijfsvoering Experts B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat Bedrijfsvoering Experts B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. Bedrijfsvoering Experts B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Bedrijfsvoering Experts B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (iv) ziekte van werknemers van Bedrijfsvoering Experts B.V. of door haar ingeschakelde adviseurs en/of Derden en (v) overige situaties die naar het oordeel van Bedrijfsvoering Experts B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt door Bedrijfsvoering Experts B.V. en/of door haar ingeschakelde Derden vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Bedrijfsvoering Experts B.V. is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen, vertraging en/of schade die zijn veroorzaakt door een dergelijke ontbinding.

 

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Bedrijfsvoering Experts B.V. alleen geacht te bestaan indien Bedrijfsvoering Experts B.V. dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd en dit resultaat objectief meetbaar is en schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Bedrijfsvoering Experts B.V., is Bedrijfsvoering Experts B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Bedrijfsvoering Experts B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Bedrijfsvoering Experts B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Bedrijfsvoering Experts B.V. in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien en voor zover van toepassing, verleent Opdrachtgever Bedrijfsvoering Experts B.V. jaarlijkse decharge tijdens de Algemene Vergadering voor het gevoerde beleid van het afgelopen boekjaar waarin Bedrijfsvoering Experts B.V. werkzaam is geweest.
 4. Opdrachtgever verleent Bedrijfsvoering Experts B.V. op zijn verzoek onvoorwaardelijk en onbeperkte (finale) decharge voor de uitvoering van de Diensten bij het beëindigen van de Overeenkomst.
 5. Indien het verrichten van Diensten door Bedrijfsvoering Experts B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Bedrijfsvoering Experts B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag (exclusief BTW) en in alle gevallen beperkt tot een bedrag van €250.000,-, en slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Bedrijfsvoering Experts B.V.. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 6. Bedrijfsvoering Experts B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Bedrijfsvoering Experts B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en/of immateriële schade.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfsvoering Experts B.V. voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Bedrijfsvoering Experts B.V. geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Bedrijfsvoering Experts B.V..
 8. Enige door Bedrijfsvoering Experts B.V. opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Bedrijfsvoering Experts B.V..
 9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Bedrijfsvoering Experts B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Bedrijfsvoering Experts B.V. haar eigen advies.
 10. Bedrijfsvoering Experts B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Bedrijfsvoering Experts B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Bedrijfsvoering Experts B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bedrijfsvoering Experts B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt alle aansprakelijkheid van Bedrijfsvoering Experts B.V..

 

Artikel 16 Geheimhouding

 1. Bedrijfsvoering Experts B.V. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de dienstverlening. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Diensten en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan of dient te verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Bedrijfsvoering Experts B.V. bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Bedrijfsvoering Experts B.V. is verkregen. Op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever kunnen partijen tevens een geheimhoudingsverklaring overeen komen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Bedrijfsvoering Experts B.V. opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. De Opdrachtgever dient aldus geheimhouding te (laten) betrachten met betrekking tot alle informatie die tot bedrijfsgeheimen van Bedrijfsvoering Experts B.V. en/of door haar ingeschakelde Derden behoort en/of redelijkerwijs kan behoren. Voorts betracht Bedrijfsvoering Experts B.V. steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt. Bedrijfsvoering Experts B.V. is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, mits geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Indien Bedrijfsvoering Experts B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak of anderszins gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Bedrijfsvoering Experts B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Bedrijfsvoering Experts B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Bedrijfsvoering Experts B.V. aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Bedrijfsvoering Experts B.V. vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Bedrijfsvoering Experts B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Bedrijfsvoering Experts B.V. is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Bedrijfsvoering Experts B.V. en Opdrachtgever ook op de door hen in te schakelen derden en/of anderen die toegang hebben tot deze informatie.

 

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Bedrijfsvoering Experts B.V. waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Bedrijfsvoering Experts B.V. en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Bedrijfsvoering Experts B.V. worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Bedrijfsvoering Experts B.V. gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken
 3. met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt en/of mag gebruiken. In alle gevallen behoudt Bedrijfsvoering Experts B.V. het gebruiksrecht van deze teksten, zaken en/of werken.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Bedrijfsvoering Experts B.V. rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijfsvoering Experts B.V.. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Bedrijfsvoering Experts B.V. opgeleverde zaken, dient Bedrijfsvoering Experts B.V. expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 5. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Bedrijfsvoering Experts B.V. rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 18 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Bedrijfsvoering Experts B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Bedrijfsvoering Experts B.V. zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfsvoering Experts B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfsvoering Experts B.V. en de door Bedrijfsvoering Experts B.V. ingeschakelde derden van elke aanspraak op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, door Opdrachtgever of derden, ten gevolge van de werkzaamheden van Bedrijfsvoering Experts B.V. in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van Bedrijfsvoering Experts B.V..
 4. Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfsvoering Experts B.V. voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Bedrijfsvoering Experts B.V. voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 6. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Bedrijfsvoering Experts B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Bedrijfsvoering Experts B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via de contactgegevens zoals vermeld op de website, indien schriftelijk met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Bedrijfsvoering Experts B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Bedrijfsvoering Experts B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Bedrijfsvoering Experts B.V. en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Bedrijfsvoering Experts B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever uiterlijk één maand voor de ingangsdatum van de wijzigingen hiervan op de hoogte stellen.
 3. Als de wijziging van de algemene voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst, dan heeft de Opdrachtgever het recht om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen per de dag waarop de wijzigingen in werking treden. Alle hiervoor vermelde bepalingen blijven onverkort van toepassing en deze opzegging zal de Opdrachtgever nimmer van haar betalingsverplichting bevrijden.
 4. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Bedrijfsvoering Experts B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Soest, KvK 84811056